TGIRL伍月yuer芽庄旅拍第三刊眉眼微醺女神范45P伍月yuer推女神X-TGIRL

TGIRL伍月yuer芽庄旅拍第三刊眉眼微醺女神范45P伍月yuer推女神X-TGIRL

【注】[1]沉翳内障,白藏在黑睛之内,向日细看,方见其白,疼痛则昼轻夜重  [2]缘肝经劳热,脑中热气流下,宜服苓羊角饮子及皂荚丸以治之。[2]无论阴处及日中视之,皆一般无二,非若圆翳之明暗有别也。

[3]命门穴针五分,灸三壮。三、四日后,宜用针刺一、二分,放出脓血,其肿痛即减。

曲池主治是中风,手挛筋急痛痹风,兼治一切疟疾病,先寒后热自然平。【注】[1]目内眦者,乃近鼻之内眼角,以其大而圆,故又名大眦也。

【注】[1]爪甲者,指之甲也,足趾同。[3]员针即絮针也,主治邪气在分肉之间,盖筩身卵锋,利导分肉,  能使邪气行而不伤于肌肉之正气也。

五脏俞者,心、肝、脾、肺、肾俞也。自神庭至头维,各开四寸半。

[7]蟹睛者,形如蟹睛而疼痛也。[5]其本支之别,支者从耳后出走耳前,过足少阳经客主人穴之前,  交颊至目锐之外眦,以交于足少阳胆经也。

Leave a Reply